Badania przekrojowe w medycynie

Badania przekrojowe w medycynie

Badania przekrojowe, określane również mianem badania częstości choroby lub jej rozpowszechniania, to badania naukowe, których celem jest analiza badanego zjawiska w wyznaczonym przedziale czasowym.

W tym samym czasie badane jest narażenie na czynnik ryzyka oraz stan chorobowy, który występuje w określonej populacji. Efektem podejmowanych działań jest określenie częstości występowania konkretnej choroby oraz jej głównych cech.

Rzetelność w badaniach przekrojowych

Badania przekrojowe polegają przede wszystkim na zbieraniu informacji za pomocą wywiadów prowadzonych z osobą chorą oraz jej rodziną. Dopełnienie podejmowanych działań stanowi analiza historii choroby oraz uzyskanych do tej pory wyników.

Przedmiotowe badania prowadzone są w określonej grupie respondentów we wskazanym przedziale wiekowym, często z podziałem na płeć. Głównym tematem przedsięwzięcia jest analiza konkretnego problemu zdrowotnego oraz określenie występowania danej choroby w badanej grupie (np. odsetek osób otyłych, alergików, astmatyków).

Podczas badań przekrojowych uwzględniane są również szczegółowe informacje dotyczące badanych osób, np. aktywność fizyczną, wykonywany zawód, występowanie choroby u przodków itp. Przykładem może być ilość osób palących i niepalących, chorujących na raka płuc.

Warto podkreślić, że są to badania nieinwazyjne, całkowicie bezpieczne dla pacjentów – nie ma żadnej ingerencji medycznej.

Możliwości wykorzystania

Zasadniczą cechą badań przekrojowych jest określenie częstotliwości występowania chorób w określonej populacji. Działania te można realizować w stosunku do każdego problemu zdrowotnego, najczęściej metoda ta znajduje jednak zastosowanie w przypadku badania chorób przewlekłych i epidemiologicznych, bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu.

Uzyskane wyniki w znaczny sposób wpływają na profilaktykę zdrowotną, czyli kampanie społeczne obejmujące bezpłatne badania profilaktyczne, adresowane dla określonej grupy osób. Wykorzystanie badań nieinwazyjnych pozwala otrzymać czytelne i przejrzyste wyniki, stanowiące efekt szczegółowych analiz zjawisk samoistnych.

Badania przekrojowe - zakładane korzyści

Reasumując, badania przekrojowe okazują się niezastąpione podczas oceny na zapotrzebowanie społeczeństwa w zakresie opieki medycznej. Niepodważalną zaletą badań przekrojowych jest również niski koszt, możliwość generowania hipotez badawczych, a także stosunkowo krótki czas oczekiwania na wyniki badań. Badania przekrojowe opierają się przede wszystkim na próbach losowych, dlatego też znajdują szerokie zastosowanie w zdrowiu publicznym. Przedmiotowe badania nie stanowią oceny związku przyczynowo-skutkowego, obejmują wyłącznie odczynnik występowania danej choroby w określonej populacji.

Tagi