Tag: biostatystyka


Pomoc statystyczna

Pomoc statystyczna.

 

Projekty naukowe i badawcze, bazujące na rozbudowanych zbiorach danych, wymagają każdorazowo rzetelnej obsługi statystycznej. Stąd też, z myślą o ośrodkach akademickich oraz samodzielnych naukowcach i badaczach realizujących projekty z obszaru medycyny czy farmacji, prowadzimy badania, analizy oraz konsultacje z zakresu statystyki medycznej.

 

Mając na uwadze złożoność przedmiotowych projektów oferujemy możliwość całościowego wsparcia każdego z nich
- od jego przygotowania i konsultacji statystycznej, przez gromadzenie danych i ich analizę, aż po opracowanie raportu końcowego i publikację wyników w cenionych czasopismach. Na życzenie klienta współtworzyć możemy również jedynie wybrane etapy projektu badawczego, który realizuje.

.

Kompleksowość naszych usług obejmuje ponadto rozwiązania dedykowane tak dla podmiotów naukowych, jak i biznesowych - w obszarze medycyny i farmacji zapewniamy obsługę komercyjnych i naukowych programów badawczych.

Wspomagamy ponadto:

 • badania kliniczne dla faz I-IV;
 • badania obserwacyjne;
 • badania edukacyjne;
 • badania epidemiologiczne;
 • badania PMS i HTA.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia?

Nasze analizy z zakresu statystyki medycznej opieramy:

 • na 14-letnim doświadczeniu w realizacji badań i analiz statystycznych;
 • na wiedzy zespołu złożonego z ekspertów w obszarze analiz, data management, statystyki medycznej, biotechnologii i biostatystyki oraz matematyki stosowanej;
 • na profesjonalnym oprogramowaniu statystycznym (R i SPSS), rozwiązania open-source i opartych na języku programowania Python;
 • na znajomości sfery naukowo-komercyjnej i wieloletniej współpracy z ośrodkami naukowymi oraz biznesowymi;
 • na zachowaniu najwyższych standardów - m.in. tych ujętych w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Sprawdź więcej


Biostatystyka i jej możliwości

Biostatystyka i jej możliwości

Pozyskanie danych o występujących zjawiskach, a więc w tym także rozszerzenie wiedzy na temat badanych zjawisk może wesprzeć proces właściwego rozporządzania posiadanymi danymi np. w obrębie biostatystyki. Dzięki dziedzinie, jaką jest statystyka możliwe staje się zinterpretowanie informacji, które dostarczą informacji nie tylko o badanym zagadnieniu, ale także o tym jak zjawisko to ma się do całości populacji.

Grunt to otworzyć się na wiedzę

Zastosowanie statystyki w dziedzinie medycyny jest uzasadnione, gdyż pozwala ona na rozszerzenie wiedzy na temat występujących zjawisk, a tym samym zwiększają szansę na:

 • dokonanie właściwej diagnozy;
 • zastosowanie odpowiedniej terapii;
 • uzyskanie wiedzy na temat stanu zdrowia ludności danego regionu.

Biostatystyka, czyli zastosowanie statystyki w medycynie pozwala na efektywne zarządzanie zdrowiem ludzkim, a także na wykorzystywanie najskuteczniejszych metod leczenia, co może przełożyć się na postęp naukowy.

Nowe technologie w procesach badawczych

Analiza statystyczna opiera się na gromadzeniu i interpretowaniu pozyskanych wyników. Tym samym jej wyniki można wykorzystać w medycynie:

 • profilaktycznej;
 • klinicznej;
 • epidemiologii.

W ramach statystyki medycznej możliwe jest tworzenie elektronicznych baz danych pacjentów tzw. eCRF.

Analiza dostarcza potrzebnej wiedzy

Wspomniane wyżej eCRF jest elektroniczną kartą obserwacji klinicznej, którą wykorzystuje się, aby gromadzić i przetwarzać dane z badań obserwacyjnych. Jest to alternatywa dla tradycyjnych, papierowych kart. Karta taka zawiera dane dotyczące:

 • uczestnika;
 • celu badania;
 • wyników badania.

Przy czym same badania kliniczne umożliwiają wskazanie skuteczności działania i bezpieczeństwa stosowania środków farmaceutycznych, które zostają wprowadzane na rynek. Natomiast biostatystyka umożliwia zgromadzenie i analizę pozyskanych danych. Dzięki wykorzystaniu eCRF możliwe jest szybkie i bezpieczne gromadzenie danych, a następnie analizowanie ich.

Wiarygodne dane pozwalają na rozwój

Podejmowanie działań w obrębie statystyki medycznej związane jest z zachowaniem czujności na zachodzące zmiany. Dzięki takim systemom jak eCRF możliwe jest czuwanie nad zbieraniem prawidłowych danych i wypełniania formularza w sposób czytelny oraz pełny. Dzięki zastosowaniu biostatystyki w procesach badawczych możliwe staje się zwrócenie uwagi na występujące zjawiska i zależności między nimi oraz ich właściwa interpretacja.


Zmienne w biostatystyce

Zmienne w biostatystyce

Statystyka odnajduje zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach nauki. Zalicza się do niech między innymi medycyna, gdzie mówi się o biostatystyce. Pozwala to na dostosowanie narzędzi i terminologii do konkretnej dziedziny. W medycynie jest to szczególnie ważne zważając na terminy, jakimi się posługuje, ale także zwracając uwagę na specyfikę przeprowadzanych badań.

Garść podstawowych informacji...

Pierwszym krokiem w podejmowanych działaniach badawczych powinno być zapoznanie się z znaczeniem terminu statystyka. Rozumie się przez nią naukę, która zajmuje się analizowaniem oraz liczbowym opisem zjawisk masowych. Biostatystyka posługuje się terminologią statystyczną. I tak zmienną stanowi cecha poddawana obserwacji, która mierzona jest z konkretnymi właściwościami tejże. Pozyskane zmienne może podzielić na:

 • zmienne ilościowe;
 • zmienne półilościowe;
 • zmienne jakościowe.

O mierzeniu zmiennych

Odpowiedziami dla zmiennych jakościowych mogą być słowa: tak/nie. A ponadto dostarczają one bardziej szczegółowego opisu danej próby statystycznej niż dane ilościowe. Same zmienne mierzy się w celach:

 • opisowych;
 • analitycznych.

Pierwszy z nich odpowiada opisowi stanu faktycznemu. Natomiast drugi cel związany jest z ustaleniem zależności pomiędzy występującymi zmiennymi. W tym temacie warto przywołać termin obserwacji, który stanowi zbiór wartości zmiennych uzyskanych w procesie badania. Obiektem badania może być np.:

 • konkretny człowiek;
 • pojedyncza próbka;
 • wyznaczony obszar geograficzny.

Co więcej o zmiennych?

Relację między zmiennymi, która nie jest przypadkowa w biostatystyce określa się terminem efektu. Wspomniana relacja może ujawniać się w zaobserwowanej różnicy czy zależności itp.. Co ważne stanowi ona związek przyczyno-skutkowy pomiędzy badanymi zmiennymi. Jeśli chodzi natomiast o obserwacje to po etapie pozyskania i zebrania ich stanowią one bazę danych dla wyszczególnionego badania. Praca z bazą danych wymaga w pierwszych krokach określania typu zmiennych, co pozwala na:

 • opis pozyskanych danych;
 • wybór odpowiednich testów statystycznych.

Wyniki, które wpływają na życie

Biostatystyka potrzebuje prawdziwych danych, aby móc rozwijać posiadaną wiedzę, co przekłada się na jakość życia człowieka. W tej dziedzinie szczególnie ważne jest, aby przeprowadzane badania były skrupulatne, a otrzymane wyniki prawdziwe, gdyż mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo człowieka. Otrzymane wyniki powinny stanowić inspirację do dalszego wnikliwego badania danego zagadnienia.


Analiza statystyczna na drodze rozwoju

Analiza statystyczna na drodze rozwoju

Prowadzenie procesów badawczych związane jest z zachowaniem kilku zasad. Przede wszystkim odnoszą się one do tego, że pozyskiwane dane powinny być rzetelne. W celu zwiększenia jakości przeprowadzanych procesów korzysta się z analizy statystycznej, która może dotyczyć bardzo wielu obszarów, a przy tym może tak dawać wiedzę o świecie bądź też służyć jako wskazówka w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.

Wiedza przekłada się na działanie

Znając cel badania można projektować jego dalsze etapy, a przy tym wykorzystywać odpowiednie narzędzia usprawniające cały proces. Analizy statystyczne można przeprowadzać w takich obszarach jak:

 • sektor finansowy;
 • marketing i sprzedaż;
 • modelowanie danych i ekonometria;
 • badania rynku medycznego/farmaceutycznego.

Analizy w dziedzinie marketingu

W dziedzinie marketingu oraz sprzedaży można skupić się na segmentacji rynku, ale także na prognozowaniu sprzedaży oraz określaniu wartości marki. Często podejmuje się także badania mające na celu zbadanie poziomu obsługi klienta bądź efektywności kampanii reklamowych. Wszystkie te działania mają na celu rozszerzenie posiadanej wiedzy na temat kondycji przedsiębiorstwa, a przy tym każde z tych działań:

 • koncentruje się na różnych potrzebach;
 • można ująć w sposób jakościowy bądź ilościowy;
 • pozwala na kreowanie dalszego działania;
 • umożliwia wydobycie najważniejszych informacji.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

W obszarze badań rynku medycznego czy farmaceutycznego analizy statystyczne mają specyficzny charakter pod tym względem, że odnoszą się do kwestii dotyczących bezpośrednio zdrowia, poczucia bezpieczeństwa oraz wartości i jakości życia człowieka. Analizy można wykorzystać między innymi w:

 • badaniach statystyczno-epidemiologicznych;
 • elektronicznych kartach obserwacji pacjentów (eCRF);
 • badaniach obserwacyjnych.

Mając na uwadze szerokie zastosowanie analiz można powiedzieć o nich, że są one przydatne wszędzie tam, gdzie jest bardzo dużo danych, które zastosowanie może wpłynąć na skuteczność podejmowanych działań.

Badania są wzmocnienie dla wzrostu

Analiza statystyczna odpowiedzialna jest za wzmocnienie podejmowanych działań w różnych obszarach rynku. Dzięki ich zastosowaniu możliwe staje się rozwijanie nowych planów oraz realizacja kluczowych dla danego przedsięwzięcia wartości. Zwracając uwagę na wartość wiedzy pozyskanej w procesie analizy można mówić o niej jako podstawie do budowania działających strategii rozwojowej.


O informacjach wydobytych w procesach badawczych

O informacjach wydobytych w procesach badawczych

Przeprowadzane procesy badawcze muszą odpowiadać konkretnym wymaganiom, a to oznacza, iż dobrze rozpoznana specyfika badania pozwala na dobranie odpowiednich metod badawczych, które będą odpowiadały tak celowi badania, jak i zasadom, które muszą zostać zachowane. W epidemiologii i statystyce mówi się o badaniach obserwacyjnych, które dają szansę na wskazanie wniosków na temat możliwego efektu przeprowadzanego leczenia.

Cel wpływa na efekt badania

Posiadając skonkretyzowany cel badania można dobrać właściwe narzędzia badawcze, a przede wszystkim uświadomić sobie zagrożenia, które mogą pojawić się w procesie badawczym. Same badania obserwacyjne dzielą się na:

 • badania analityczne, a wśród nich są: badania kohortowe, kliniczno-kontrolne, przekrojowe;
 • badania opisowe – skupiają się na opisie przypadku bądź serii przypadków.

Podział taki wskazuje na złożoność procesów badawczych, a także na wielość tematów, które mogą być poruszone w ramach realizowanego projektu.

Krótko o...

Co do badania kohortowego można powiedzieć, iż pozwala ono na obserwację w czasie, a także na ocenę narażenia w przedziale czasowym poprzedzającym badane zdarzenie. Jednak jest to badanie skupiające się na długim okresie obserwacji, a przy tym niosące zagrożenia odejścia osób badanych.

Kilka następnych słów o...

W kontekście badań przekrojowych podkreśla się brak trudności w określeniu częstości zjawisk. Mimo to problemy w tym badaniu bazują na:

 • ocenie narażenia;
 • pominięciu czasowości wydarzeń.

Natomiast badania kliniczno-kontrolne odnoszą się do etiologii rzadkich chorób. Przy czym stawiana diagnoza jest dokładna, a badanie obejmuje małą liczbę badanych, zaś informacja o narażeniu jest ograniczona.

Każda metoda ma swoje wymagania

Największą wartość dowodową wyników w perspektywie badania obserwacyjnego posiadają badania kohortowe, zaś najmniejszą badania przekrojowe. Należy przy tym pamiętać, iż same badania epidemiologiczne są metodą:

 • uporządkowaną;
 • nakierowaną na cel;
 • regularną.

Zadaniem takich badań przede wszystkim jest wskazanie rozpowszechniania się i uwarunkowań danego zjawiska zdrowotnego.

Od metody zależą wydobyte informacje

W zależności od postawionego celu badawczego w aspekcie badań obserwacyjnych, ale nie tylko, wybiera się odpowiednie metody, które pozwolą na wydobycie maksymalnej ilości informacji. Należy przy tym pamiętać, że epidemiologia opisowa nie dostarcza informacji na temat analizy przyczyn chorób. O przyczynach mówi się w kontekście epidemiologii analitycznej.


Biostatystyka jako szansa dla medycyny

Rozwój narzędzi badawczych pozwala na tworzenie specjalistycznych rozwiązań dla sektora medycznego. Narzędzia takie charakteryzują się wysoką funkcjonalnością oraz są w pełni dopasowane do wymagań konkretnych procesów badawczych. Tym samym statystyka medyczna dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi daje szansę na podnoszenie jakości przeprowadzanych projektów oraz uskutecznienie dotychczas podejmowanych działań.

 

O zadaniach statystyki w medycynie

Mówiąc o biostatystyce należy w głównej mierze podkreślić jej wartość dla zarządzania projektami badawczymi, co w szczególności oznacza:

 • uporządkowanie zbieranych danych;
 • umożliwienie szybkiej reakcji w odniesieniu do zdarzeń niepożądanych;
 • możliwość śledzenia postępów badania.

Pozyskane wyniki z wykorzystaniem statystyki można zastosować zarówno w medycynie profilaktycznej, jak i klinicznej oraz epidemiologicznej. Jednocześnie statystyka pozwala na gromadzenie i interpretowanie wyników skoncentrowanych na danym regionie geograficznym, ale także na przykład w  odniesieniu do określonej próbki.

 

Zastosowanie, które daje wiele możliwości

Tym samym można powiedzieć o statystyce medycznej nie tylko, że usprawnia ona proces badawczy, ale przede wszystkim odpowiedzialna jest za gromadzenie i interpretowanie danych. Pozwala ona na poszerzanie wiedzy na temat danego zjawiska, co jest istotnym elementem dla polepszenia trafności stawianych diagnoz oraz zastosowanego leczenia. Przy czym ten rodzaj statystyki pozwala także na śledzenie zmian w aspekcie zdrowia osób zamieszkujących danych region wraz z uchwyceniem czynników oddziałujących na stan ich zdrowia.

 

System gotowy do pomocy

Narzędziem pomocnym w procesie badawczym może być system eCRF, czyli elektroniczna alternatywna dla papierowych kart obserwacji klinicznej. Oprogramowanie to daje możliwość wprowadzania danych oraz zmieniania ich wraz z zapisem historii. Jednocześnie dzięki temu systemowi istnieje możliwość:

 • śledzenia postępów badania;
 • szybkiej analizy wprowadzonych danych;
 • dostępu do danych w dowolnym momencie.

 

W obronie rzetelności danych

Mając na uwadze szerokie zastosowanie biostatystyki w procesach badawczych warto zwrócić uwagę na narzędzia, które pozwolą na usprawnienie dotychczasowych działań. Tym bardziej, że statystyka medyczna odnosi się do skomplikowanych procesów. Jednocześnie warto zwrócić także uwagę, że medycyna koncentrując się na zdrowiu ludzkości musi uwzględniać jedynie rzetelne dane.


Elektroniczny czy papierowy CRF – który wybrać?

Dokumentacja CRF, czyli Case Report Form to Karta Obserwacji Klinicznej Pacjenta w formie papierowej, przygotowywana przed rozpoczęciem badań klinicznych i prowadzona w trakcie ich przebiegu. Pozwala na stały monitoring osób badanych i rzetelną ocenę uzyskanych wyników badań.

 

eCRF – badania kliniczne w systemie elektronicznym

Szybki rozwój cyfryzacji w dziedzinie polskiej medycyny dał możliwość wprowadzenia wielu udogodnień w zakresie prowadzenia badań klinicznych. Istotnym przykładem zmian jest zastąpienie papierowej wersji dokumentacji CRF na wersję elektroniczną eCRF.

System eCRF.biz™ powstał w oparciu o doświadczenia ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Nowoczesne oprogramowanie do prowadzenia:

 • rejestrów medycznych,
 • badań klinicznych,
 • badań obserwacyjnych,
 • projektów badawczych związanych z PMS,
 • badań statystyczno-epidemiologicznych;

w pełni zastępuje papierową dokumentację, ponieważ opiera się na kategorii działania systemów Clinical Trial Management Software – służących do zarządzania badaniami klinicznymi.
 

Unikalność systemu eCRF.biz™

Zastosowanie zaawansowanej technologii w programie eCRF powinno iść w parze z przejrzystym i łatwym użytkowaniem. Dzięki zaangażowaniu ekspertów z branży IT oraz wieloletniej współpracy ze specjalistami z branży medycznej i farmaceutycznej, stworzony przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® system eCRF.biz™ posiada:

 • przyjazną użytkownikom systemu technologii web-based,
 • audytora projektu badawczego nadzorującego jego jakość,
 • obsługę projektów w zakresie statystyki oraz IT,
 • zgodność z zaleceniami i wytycznymi: Society for Clinical Data Management: Good Clinical Data Management Practices oraz Guidelines For Standard Operating Procedures For Good Statistical Practice In Clinical Research.


Twórcy eCRF.biz™ zadbali o to, aby członkowie projektu badawczego mieli również stały dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową. Zaletą w omawianym systemie są także:

 • 100% czytelność wpisów wprowadzanych przez badaczy,
 • monitoring poprawności i kompletności wpisów już na etapie wprowadzania danych,
 • opcja wydruku wypełnionych formularzy CRF,
 • automatyczny wydruk formularzy AE/SAE (np. CIOMS),
 • prowadzenie Audit Trail - śledzenie zmian wartości wpisów,
 • sata query - prowadzenie możliwości zapytań do wpisów,
 • data backup  - automatyczna kopia zapasowa danych,
 • double data entry – równoległe wprowadzanie danych, przy jednoczesnym sprawdzaniu przez system zgodności wpisów,
 • tworzenie projektów badawczych z dostosowaniem grafik i języków.

 

Dużym udogodnieniem w systemie eCRF.biz™ jest możliwość zawierania umów online pomiędzy ośrodkami biorącymi udział w badaniu, jak i samymi badaczami. W omawianym systemie istnieje także możliwość wysyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami oraz zastosowano funkcje mailingu, w którym o niepożądanych zdarzeniach badawczych członkowie projektu są informowani mailowo.

 

System eCRF.biz™ optymalizuje pracę terenową badaczy:

 • dzięki dostępowi do danych każdego pacjenta online,
 • przez monitorowanie statystyk badawczych w trybie online,
 • skracając czas pozyskiwania bazy danych, dzięki mechanizmom zabezpieczającym przed wprowadzaniem danych poza wyznaczonymi zakresami,
 • poprzez uproszczone dystrybuowanie materiałów badawczych,
 • dzięki modułowi update dokumentacji w każdym momencie badania.

 

Wady i zalety papierowego i elektronicznego CRF

Jakie wady i zalety posiadają obydwa systemy. Tradycyjny – papierowy CRF to przede wszystkim niewielki koszt jego przygotowania. Jednak współcześnie zaczynają się pojawiać problemy na poziomie:

 • dystrybucji i zbierania materiałów badawczych,
 • wprowadzania danych przez badaczy, jak i ich kontroli (szczególnie badaniach klinicznych na dużą skalę),
 • dostępu do danych (można go uzyskać dopiero po ich wprowadzeniu).

Dużą zaletą jest to, że praca nad badaniami jest podejmowana przez specjalistów, jak również ewentualne problemy z dziedziny IT nie pojawiają się przy papierowym gromadzeniu danych. Papierowy CRF może się sprawdzić w małych badaniach prowadzonych przez jeden ośrodek.

 

Elektroniczny CRF to brak problemów organizacją logistyki badania, jak również:

 • dane są wprowadzane przez osoby będące najbliżej pacjentów,
 • praca wymaga większego zaangażowania badaczy,
 • na bieżąco otrzymuje się wgląd w: statystyki badawcze, postęp prac badawczych, monitoring badań,
 • stała pomoc telefoniczna i mailowa dla członków projektu badawczego.

 

Największą wadą jest fakt, iż opracowanie i prowadzenie badań w systemie eCRF jest bardziej kosztowne niż w formie papierowej. Tego typu rozwiązania zdecydowanie sprawdzą się w trakcie wieloośrodkowych badań.

 

Etapy projektu i konta systemowe eCRF.biz™

System eCRF.biz™ posiada wiele możliwości nadawania uprawnień dla członków projektów badawczych. Zarówno lekarze, badacze, administrator systemu czy też sponsor może realizować przydzielone mu zadania w przejrzystej formie:

 

 • Konto lekarza – odpowiada za rejestrowanie pacjentów, wprowadzanie danych pacjentów, istnieje możliwość uzupełniania danych na bieżąco;
 • Konto Monitora Badania – przeprowadza weryfikację i kontrolę wprowadzonych danych, może tworzyć pytania data query;
 • Konto Data Menagera i/ lub Statystyka – weryfikuje i kontroluje dane, odpowiada za tworzenie raportów przejściowych interim analysis;
 • Konto Administratora Systemu – zarządzenie IT systemu eCRF.biz™;
 • Konto Zarządzającego Projektem (Sponsora, Osób Zarządzających) – ma możliwość śledzenia przez tryb online postępów rekrutacji oraz podstawowych statystyk badania;  
 • Inne typy zdefiniowanych kont np. Konto Głównego Badacza.


Etapy realizacji projektu badawczego w systemie eCRF.biz™ przekłada się na trzy rozbudowane etapy:

 1. Przygotowanie i wdrożenie eCRF, podczas którego przeprowadza się:
 • specyfikację zapytań CRF,
 • opracowanie listy ośrodków badawczych oraz listy badaczy,
 • przygotowanie karty obserwacji w systemie elektronicznym,
 • testowanie i weryfikację systemu,
 • wdrożenie i instalację na serwerze;
 1.  Zarządzanie Projektem Badawczym polega na:
 • utrzymaniu systemu,
 • administrowaniu danych i data management;
 1. Analiza Statystyczna zawiera:
 • raporty i analizy przejściowe (interim analyses),
 • raport zgodny z protokołem badania.

 

Bezpieczne badania kliniczne w systemie eCRF.biz™

Bezpieczeństwo elektronicznego systemu badań klinicznych jest podstawą, na jakiej powinien się opierać każdy twórca eCRF.biz™, jak podmiot zarządzający projektem. W omawianym systemie dostęp administracyjny jest możliwy za pomocą połączeń szyfrowanych, jak również weryfikowane są pod względem bezpieczeństwa wszystkie dane spływające spoza systemu. Zabezpieczenia typu SQL Injection chronią przed atakami. Ponadto:

 • osoby uzyskujące dostęp do eCRF.biz™ są rejestrowane,
 • dostęp do systemu otrzymują osoby, które są upoważnione i bezpośrednio związane z projektami realizowanymi za pomocą systemu eCRF.biz™,
 • transakcje są wykorzystywane w celu zachowania integralności danych,
 • aktywne blokowanie intruzów, systemy detekcji i logiczny podział sieci VLAN,
 • systemy antywirusowe,
 • wprowadzanie unikalnych loginów i haseł, odrębne identyfikatory dla członków projektów badawczych,
 • monitorowanie transmisji i prób ich nawiązania,
 • uaktualnianie programu w sposób bieżący,
 • wykrywanie oraz reagowanie na powstałe błędy.


Zabezpieczenia Fizyczne serwera, na którym przechowywane są dane:

 • serwerownia jako zamknięte pomieszczenie, bez dostępu z zewnątrz budynku w którym się znajduje,
 • stałe monitorowanie wejścia do serwerowni,
 • ograniczony i zabezpieczony dostęp do serwerowni,
 • klimatyzacja wewnątrz pomieszczenia przez trzy niezależne urządzenia klimatyzacyjne,
 • czujnik przeciwpożarowy, czujnik zalania i gazu w pomieszczeniu,
 • rezerwowe zasilanie, aby zapewnić nieprzerwaną pracę systemu w przypadku braku dostawy prądu.


eCRF.biz™ - badania kliniczne przy wsparciu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Centrum Badawczo Rozwojowe BioStat® od 15 lat działa na polskim rynku badawczym, z sukcesem wspierając sektor medyczno-farmaceutyczny. Nasze systemy są wsparciem dla szeroko zakrojonych badań klinicznych z różnych dziedzin medycyny. Dzięki współpracy z jednostkami naukowymi oraz jako członek Klastra MedSilesia, mamy swój wkład w rozwój polskiej nauki.

System eCRF.biz™  otrzymał wiele pozytywnych rekomendacji ze strony największych firm farmaceutycznych i instytucji naukowych, takich jak: Instytut Matki i Dziecka, Instytut Hematologii i Transplantologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Kardiologii, IBSS Biomed, Medtronic, Novartis, Pliva, TEVA, Pfizer, Celon Pharma, Brass Pharmaceutical Consulting i wiele innych.

 

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Centrum Badawczo- Rozwojowego BioStat® w celu omówienia szczegółów projektu badawczego.


RANDOMIZACJA w badaniu klinicznym

RANDOMIZACJA w badaniu klinicznym

 

Randomizacja to ważna z naukowego punktu widzenia metoda przyporządkowywania osób uczestniczących w eksperymencie do grup przeznaczonych różnym celom badawczym. Podnosi rangę testów i zwiększa ich walor poznawczy oraz szansę na to, by uzyskane wyniki były obiektywne – wolne od czynników zakłócających, zsubiektywizowanych.

 

Związek badania klinicznego z randomizacją.

 

Interweniować czy obserwować? Pytanie to pada zwykle jako jedno z pierwszych, nim jeszcze zarysowane zostaną wstępnie procedury naukowe badania klinicznego. To od odpowiedzi na nie zależy, czy będzie nam wolno zastosować randomizację. Jeśli badanie prowadzić chcemy obserwacyjnie, musimy pamiętać o naszej neutralności. Możemy jedynie analizować i zbierać dane, przyglądając się zjawiskom już istniejącym, w których wpływ interesującego nas czynnika na ludzki organizm zależy od przyzwyczajeń danej grupy społecznej czy też od środowiska, w jakim ona funkcjonuje. Przedmiot badania nie wie, że jest badany, a my stoimy z boku zdając sobie w pełni sprawę z faktu, że nasza ingerencja byłaby niezgodna z zasadami etyki, do których przestrzegania zobowiązuje nas nie tylko zawód, ale i system skodyfikowanych międzynarodowych norm, takich jak chociażby Dobra Praktyka Kliniczna czy Deklaracja Helsińska.

 

Jeżeli zdecydujemy się zrealizować interwencyjne badania kliniczne, randomizacja okaże się dla nas narzędziem niezbędnym do tego, by wnioski, jakie wyciągniemy oraz osiągnięte przez nas rezultaty otrzymały miano naukowych. Po pierwsze do naszej placówki badawczej wpłynie prośba producenta nowego leku o to, byśmy przetestowali medykament i sprawdzili, czy jest on skuteczniejszy od podobnego środka farmakologicznego dostępnego  w aptekach oraz zwrócili szczególną uwagę na skutki uboczne wynikające z jego stosowania. Po drugie uczestnicy zgłoszą się do naszych badań i będą świadomi tego, że biorą udział w eksperymencie. Po trzecie zastosujemy randomizację z maskowaniem podwójnym.

 

Randomizacja z podwójnym maskowaniem.

 

Pamiętajmy o tym, że randomizacja nie jest czynnością w pełni dowolną – zaklasyfikować pacjentów do grup badawczych nie możemy według naszego uznania, gdyż przydział nie będzie wtedy losowy – ale musi się opierać na konkretnej procedurze operacyjnej. Jednej z trzech. Do wyboru mamy randomizację prostą (czystą). Jest ona techniką nawiązującą do klasycznego rzutu monetą lub kostką do gry. Skuteczniejszy będzie jednak zestaw ułożonych w kolejności całkowicie przypadkowej liczb. Parzyste możemy wówczas przypisać osobom z grupy eksperymentalnej, którym zaaplikujemy testowany farmaceutyk, a nieparzyste przyporządkujemy tym uczestnikom, którzy otrzymają sprawdzony medykament bądź placebo. Możemy również skorzystać z randomizacji blokowej, czyli użyć bloków złożonych z różnych kombinacji przydziału do grup, albo podzielić chorych w oparciu o wzór matematyczny randomizacji biased-coin. Warto też zadbać o maskowanie. Zwłaszcza podwójne. To ono ostatecznie zabezpieczy nasze przedsięwzięcie przed wpływem czynników subiektywnych. By rezultaty badania klinicznego miały rangę obiektywnych, przynależność do każdej z grup musi pozostać niewiadomą zarówno dla nas, eksperymentatorów, jak i dla uczestników.