Tag: badania rynku medycznego


W czym pomagają badania rynku medycznego?

W czym pomagają badania rynku medycznego?

Zanim producent wprowadzi do obiegu nowy lek, najpierw musi rzetelnie zdiagnozować, czy na pewno spotka się on z dobrym przyjęciem wśród pacjentów, jak również - przez media i opinię publiczną. Z tego właśnie powodu producenci leków zwykli zlecać badania rynku farmaceutycznego - mogą one dać im bowiem odpowiedzi na wiele pytań i rozwiać liczne wątpliwości, pojawiające się przed wprowadzeniem na rynek nowego specyfiku.

Kto prowadzi badania rynku medycznego?

Obecnie na rynku działa kilka instytutów, które przeprowadzają bardzo konkretne analizy i przekazują producentowi leków wyczerpujące raporty ze wszystkimi poczynionymi w toku badań ustaleniami. Warto wspomnieć, iż mamy tutaj do czynienia z prawdziwymi specjalistami w tej dziedzinie - eksperci ci skupiają się każdorazowo na różnych segmentach rynku, aby medical market research (tj. badanie rynku medycznego) dawało konkretne i obszerne odpowiedzi na wszystkie postawione problemy.

Wybierając instytut badawczy, prócz aspektu merytorycznego, warto zwrócić uwagę także na posiadane doświadczenie - nie można bowiem pomijać faktu, iż w grę wchodzą bardzo szczegółowe badania, które prowadzone są zazwyczaj pod sporą presją czasową. Z tego powodu istotna jest dobra organizacja procesu badawczego, szybkie gromadzenie danych z różnych ośrodków, jak również przejrzyste przedstawienie wszystkich danych po zakończeniu analiz.

Jakie obszary są badane?

Przede wszystkim w ramach medical market research bada się zwyczaje zakupowe klientów (pacjentów), jak również - preferencje lekarzy i farmaceutów. Nie pomija się również analizy postrzegania ogólnego wizerunku marki, jak również skojarzeń, które nasuwają się w jej kontekście. Co istotne, pod uwagę brane są również opakowania produktów oraz ich oddziaływanie na klientów.

Ostatecznie, po przeprowadzeniu wszystkich testów i badań rynkowych, do producenta kierowany jest szczegółowy raport, w którym omówiono wszelkie wątpliwości oraz zagadnienia poruszone podczas analizy. W kontekście tym należy bowiem podkreślić, iż pojęcie statystyki medycznej jest bardzo elastyczne i nie zawsze producent zleci pełne analizy rynkowe - wszystko zależy od bieżących potrzeb i preferencji w konkretnym przypadku.

Czy badania rynku medycznego mają sens?

Zdecydowanie tak, bowiem bez nich producent po wprowadzeniu nowego produktu mógłby ponieść duże straty, jeśli nie spodobałby się on klientom. Statystyka medyczna służy temu, żeby dokładnie przeanalizować poszczególne nisze i segmenty rynku, aby przekonać się, czy faktycznie dana strategia rynkowa, którą przygotowuje firma, ma szansę zadziałać.

Na podstawie raportów z badań rynku medycznego można również zaplanować pełny marketing produktu i jego dystrybucję. W innym wypadku możemy mówić o działaniach, które będą odbywały się niejako "po omacku". Bez przeprowadzenia odpowiednich analiz nie ma mowy o tym, aby dowiedzieć się, czy rzeczywiście opłaca się wchodzić na dany rynek.


Modelowanie zjawisk rynkowych

Modelowanie zjawisk rynkowych

Jednym z zadań statystyki i ekonometrii jest modelowanie zachowań jednostek na rynku medycznym za pomocą modeli. Podstawową wadą oraz ograniczeniem stosowalności klasycznego modelu regresji jest założenie, iż zmienna objaśniana to zmienna ciągła. Stanowi to poważne ograniczenie dla modelowania wielu zjawisk które, ze względu na strukturę oraz brak możliwości obserwacji ujęte zostały w postaci dychotomicznej.

Dobór zmiennych diagnostycznych – wskaźników finansowych

Jest to kluczowy element sukcesu modelu. Niewłaściwy dobór wskaźników uniemożliwi zachowanie jego wysokiej precyzji. Należy również zwrócić uwagę na problem współliniowości zmiennych modelu, który może zaburzyć wyniki estymacji.

Jakość modelu oraz możliwości zastosowania

Zagadnienie to jest pośrednio związane ze zmiennymi użytymi w modelu. Jego dopasowanie oraz testy istotności pozwalają na ocenę rzetelności modelu i możliwości jego praktycznego zastosowania. Poruszone w pracy modele w związku z ich powszechnym użyciem nie tylko w naukach ekonomicznych, ale głównie w medycynie charakteryzują się dużą liczbą miar dopasowania i testów statystycznych, co pozwala badaczom ocenić jego wartość poznawczą. Statystyka medyczna pełni zatem funkcję modelowania zjawisk rynkowych.

Modele upadłości powinny spełniać ważną rolę w procesie decyzyjnym jako element monitorujący i uzupełniający wiedzę kadry zarządzającej. Nie bez znaczenia jest możliwość zastosowania tych modeli do ustalania ratingu przedsiębiorstw. Tego typu konstrukcje są stosowane dla agencji obrotu wierzytelnościami, które na podstawie modelu klasyfikują wierzytelności do jednej z dwóch grup: o wysokim bądź niskim ryzyku wypłacalności.


Badania obserwacyjne jako alternatywa dla badań klinicznych

Badania obserwacyjne jako alternatywa dla badań klinicznych

Zanim do medycyny wprowadzono standardowe obecnie badania kliniczne, podstawę zbierania danych stanowiły badania obserwacyjne. Wykorzystuje się je obecnie także wtedy, kiedy z jakiś względów standardowe badania o charakterze interwencyjnym nie mogą być przeprowadzone, ponieważ są nieetyczne, niezgodne z prawem lub po prostu byłyby niewspółmiernie do efektu kosztowne.

Rodzaje badań obserwacyjnych

Badania obserwacyjne dzielimy na retrospektywne i prospektywne. Badania retrospektywne zwykle oparte są o istniejącą dokumentacje medyczną czy też wywiad i dotyczą zdarzeń minionych. Badacz analizuje dostępne w danym momencie dane. Badania prospektywne dotyczą prognozowanych zdarzeń. Badania tego typu prowadzi się na przykład wówczas, gdy nieetyczne byłoby narażanie wyodrębnionej grupy kohortowej na czynnik, np. dym papierosowy. W badaniu prospektywnym badacz ogranicza się do obserwacji bez uprzedniej ingerencji (na przykład podawania leku).

Rola badań epidemiologicznych

Badania obserwacyjne należą do najczęściej stosowanych badań epidemiologicznych. Badania epidemiologiczne maja na celu przede wszystkim ograniczenie występowania chorób. Ważną częścią badań epidemiologicznych są działania eksperymentalne. W tym celu formuje się i poddaje badaniom dwie grupy: kontrolną oraz kliniczną.

Innym podziałem jaki możemy zastosować do badań epidemiologicznych jest planowany czas ich trwania. Wyróżniamy tu badania przekrojowe, które maja określić stan zdrowia populacji w określonym czasie oraz długofalowe, które uwzględniają pomiary systematyczne i pozwalają monitorować zmiany stanu zdrowia danej populacji.

Wykorzystanie badań epidemiologicznych w badaniach rynku medycznego

Badania epidemiologiczne oraz badania obserwacyjne to jedne z najważniejszych dziedzin, w których firmy farmaceutyczne oraz inne podmioty wykorzystujące część wyników badan także do celów marketingowych potrzebują wsparcia profesjonalnych agencji badawczych. Badania są organizowane przez instytucje medyczne zarówno przed wprowadzeniem leku na rynek jak i już w chwili, kiedy znajduje się on w obrocie.

Profesjonalna agencja badawcza konstruuje odpowiednie narzędzia (na przykład formularz eCRF) oraz organizuje i zapewnia przeszkolenie dla lekarzy realizujących badanie, a także wsparcie techniczne do obsługi całego projektu w zakresie IT. Dokonuje także wyboru odpowiednich dla danego projektu metod badawczych, co znacznie ułatwia prowadzenie badań obserwacyjnych. Obecnie kompleksowe badania zlecają zarówno ogromne koncerny jak i niewielkie firmy medyczne i farmaceutyczne.


Badania obserwacyjne: czym są i jak je przeprowadzić?

Badania obserwacyjne: czym są i jak je przeprowadzić?

Skoncentrowanie się na badaniach obserwacyjnych zawierających się w epidemiologii analitycznej jednocześnie kładzie się nacisk na badania przyczynowo – skutkowe. Badania analityczne pozwalają na wskazanie czynnika ryzyka, który rozumiany jest jako indywidualna cecha korespondująca ze stylem życia, narażeniem środowiskowym bądź też jest cechą wrodzoną, odziedziczoną.

Jak dzielą się badania?

W skład badań epidemiologicznych zalicza się badania opisowe i badania analityczne. W skład badań analitycznych wchodzą badania obserwacyjne analityczne, w których wyróżnia się badania:

 • kohortowe;
 • przekrojowe;
 • kliniczno-kontrolne (retrospektywne);
 • ekologiczne.

 

Czym są badania przekrojowe?

Jeśli chodzi o trzy pierwsze badania wymienione powyżej to zawsze dotyczą one zbierania danych indywidualnych, a następnie są one interpretowane jako dane grupowe. Do zalet badań przekrojowych zalicza się:

 • łatwość oceny częstości zjawisk;
 • niski koszt badania;
 • szansę tworzenia hipotez badawczych.

Natomiast jako wady wskazuje się trudną ocenę narażenia, wykonanie badania z nieuwzględnieniem czasowości wydarzeń oraz brak szansy bezpośredniego pomiaru ryzyka względnego.

O badaniach kohortowych

Badania kohortowe umożliwiają dynamiczną obserwację w czasie, ocenę narażenie w okresie, który poprzedzał wystąpienie zdarzenia, wskazanie zapadalności, a także pomiar ryzyka względnego. Jako znaczące wady badania wyróżnia się:

 • wysoki koszt przeprowadzenia badania;
 • długi czas obserwacji;
 • możliwość odejścia badanych.

Kilka słów o badaniach retrospektywnych

O badaniach kliniczno-kontrolnych jako typie badań obserwacyjnych można powiedzieć, że charakteryzuje je mały koszt badania, zaś same w sobie dotyczą etiologii rzadkich chorób. Dodatkowo wyróżnia je:

 • małą liczbę badanych;
 • dokładna diagnoza chorób;
 • ograniczona informacja o narażeniu;
 • niebezpieczeństwo zaistnienia błędu systematycznego;
 • konieczność dokładnego doboru grupy referencyjnej.

Badanie trochę inne...

W badaniach ekologicznych uwzględnia się grupę, a nie jednostkę. W skutek czego pozyskane dane analizowane są na poziomie grupowym. Charakteryzuje ich nisko koszt oraz umożliwienie tworzenia hipotez badawczych. Natomiast w badaniu tym może nastąpić nadużycie w procesie interpretacji.

Skuteczność omówionych badań

Powyżej przedstawione badania obserwacyjne można sklasyfikować pod względem wartości dowodowej wyników. W takim aspekcie najmniej skuteczne okazują się być badania ekologiczne, następnie nieco lepiej prezentują się badania przekrojowe i kliniczno-kontrolne. Natomiast najlepiej wypadają badania kohortowe.

Autorzy opracowania: Bożena Wiesiołek (tekst), Przemysław Wołowiec (grafika)


Kilka informacji o badaniach rynku medycznego

 
Głównym celem branży medycznej jest poprawa jakości życia pacjentów poprzez wprowadzanie efektywnych rozwiązań. Dzięki przeprowadzaniu badań rynku, firmy medyczne i farmaceutyczne zyskują informacje, które następnie mogą wykorzystać, aby polepszyć oferowane przez siebie usługi i produkty. Jednocześnie badania te pozwalają na wzrost sprzedaży i rozwoju produktów. 
 
Czego można się dowiedzieć po przeprowadzeniu badań rynku?
Przeprowadzane badania rynku medycznego (medical market research) pozwalają na wdrążanie efektywnych kampanii reklamowych, a przez to docieranie nie tylko do konkretnej grupy odbiorców zainteresowanych, ale także do tych, którzy jeszcze nie zetknęli się z reklamowanym tematem. Realizując badania rynku można:
badania świadomości i wizerunku marki. 
 
Metody badawcze, które pomogą zrozumieć zachodzące zjawiska
Ze względu na charakter pozyskiwanych danych w procesie badawczym korzysta się z takich metod, jak wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI), ankietyzację online (CAWI), wywiady face to face realizowane z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (CAPI). Wśród innych metod wyróżnia się także indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), metodę tajemniczego klienta czy studium przypadków. 
 
Rynek medyczny skoncentrowany na jakości życia pacjentów
Możliwość przeprowadzenia badań na rynku medycznym w pozytywny sposób oddziałuje na wzrost jakości życia pacjentów. Głównym celem każdego badania rynku medycznego (medical market research) powinno być zwiększenie satysfakcji i zdrowia pacjentów, które są ze sobą zbieżne i nawzajem na siebie wpływają. Decydując się na tego typu badania warto zatrudniać profesjonalistów, którzy poprawnie zanalizują pozyskane dane.