Tag: badania rynku farmaceutycznego


W czym pomagają badania rynku medycznego?

W czym pomagają badania rynku medycznego?

Zanim producent wprowadzi do obiegu nowy lek, najpierw musi rzetelnie zdiagnozować, czy na pewno spotka się on z dobrym przyjęciem wśród pacjentów, jak również - przez media i opinię publiczną. Z tego właśnie powodu producenci leków zwykli zlecać badania rynku farmaceutycznego - mogą one dać im bowiem odpowiedzi na wiele pytań i rozwiać liczne wątpliwości, pojawiające się przed wprowadzeniem na rynek nowego specyfiku.

Kto prowadzi badania rynku medycznego?

Obecnie na rynku działa kilka instytutów, które przeprowadzają bardzo konkretne analizy i przekazują producentowi leków wyczerpujące raporty ze wszystkimi poczynionymi w toku badań ustaleniami. Warto wspomnieć, iż mamy tutaj do czynienia z prawdziwymi specjalistami w tej dziedzinie - eksperci ci skupiają się każdorazowo na różnych segmentach rynku, aby medical market research (tj. badanie rynku medycznego) dawało konkretne i obszerne odpowiedzi na wszystkie postawione problemy.

Wybierając instytut badawczy, prócz aspektu merytorycznego, warto zwrócić uwagę także na posiadane doświadczenie - nie można bowiem pomijać faktu, iż w grę wchodzą bardzo szczegółowe badania, które prowadzone są zazwyczaj pod sporą presją czasową. Z tego powodu istotna jest dobra organizacja procesu badawczego, szybkie gromadzenie danych z różnych ośrodków, jak również przejrzyste przedstawienie wszystkich danych po zakończeniu analiz.

Jakie obszary są badane?

Przede wszystkim w ramach medical market research bada się zwyczaje zakupowe klientów (pacjentów), jak również - preferencje lekarzy i farmaceutów. Nie pomija się również analizy postrzegania ogólnego wizerunku marki, jak również skojarzeń, które nasuwają się w jej kontekście. Co istotne, pod uwagę brane są również opakowania produktów oraz ich oddziaływanie na klientów.

Ostatecznie, po przeprowadzeniu wszystkich testów i badań rynkowych, do producenta kierowany jest szczegółowy raport, w którym omówiono wszelkie wątpliwości oraz zagadnienia poruszone podczas analizy. W kontekście tym należy bowiem podkreślić, iż pojęcie statystyki medycznej jest bardzo elastyczne i nie zawsze producent zleci pełne analizy rynkowe - wszystko zależy od bieżących potrzeb i preferencji w konkretnym przypadku.

Czy badania rynku medycznego mają sens?

Zdecydowanie tak, bowiem bez nich producent po wprowadzeniu nowego produktu mógłby ponieść duże straty, jeśli nie spodobałby się on klientom. Statystyka medyczna służy temu, żeby dokładnie przeanalizować poszczególne nisze i segmenty rynku, aby przekonać się, czy faktycznie dana strategia rynkowa, którą przygotowuje firma, ma szansę zadziałać.

Na podstawie raportów z badań rynku medycznego można również zaplanować pełny marketing produktu i jego dystrybucję. W innym wypadku możemy mówić o działaniach, które będą odbywały się niejako "po omacku". Bez przeprowadzenia odpowiednich analiz nie ma mowy o tym, aby dowiedzieć się, czy rzeczywiście opłaca się wchodzić na dany rynek.


Modelowanie zjawisk rynkowych

Modelowanie zjawisk rynkowych

Jednym z zadań statystyki i ekonometrii jest modelowanie zachowań jednostek na rynku medycznym za pomocą modeli. Podstawową wadą oraz ograniczeniem stosowalności klasycznego modelu regresji jest założenie, iż zmienna objaśniana to zmienna ciągła. Stanowi to poważne ograniczenie dla modelowania wielu zjawisk które, ze względu na strukturę oraz brak możliwości obserwacji ujęte zostały w postaci dychotomicznej.

Dobór zmiennych diagnostycznych – wskaźników finansowych

Jest to kluczowy element sukcesu modelu. Niewłaściwy dobór wskaźników uniemożliwi zachowanie jego wysokiej precyzji. Należy również zwrócić uwagę na problem współliniowości zmiennych modelu, który może zaburzyć wyniki estymacji.

Jakość modelu oraz możliwości zastosowania

Zagadnienie to jest pośrednio związane ze zmiennymi użytymi w modelu. Jego dopasowanie oraz testy istotności pozwalają na ocenę rzetelności modelu i możliwości jego praktycznego zastosowania. Poruszone w pracy modele w związku z ich powszechnym użyciem nie tylko w naukach ekonomicznych, ale głównie w medycynie charakteryzują się dużą liczbą miar dopasowania i testów statystycznych, co pozwala badaczom ocenić jego wartość poznawczą. Statystyka medyczna pełni zatem funkcję modelowania zjawisk rynkowych.

Modele upadłości powinny spełniać ważną rolę w procesie decyzyjnym jako element monitorujący i uzupełniający wiedzę kadry zarządzającej. Nie bez znaczenia jest możliwość zastosowania tych modeli do ustalania ratingu przedsiębiorstw. Tego typu konstrukcje są stosowane dla agencji obrotu wierzytelnościami, które na podstawie modelu klasyfikują wierzytelności do jednej z dwóch grup: o wysokim bądź niskim ryzyku wypłacalności.


Badania rynku farmaceutycznego - podstawowe narzędzia

Badania rynku farmaceutycznego - podstawowe narzędzia

Sektor farmaceutyczny to niezwykle specyficzny obszar rynku, którego dogłębna i szczegółowa znajomość decyduje o przetrwaniu przedsiębiorstwa. Badania rynku leków, będące przedmiotem działalności wyspecjalizowanych podmiotów, pozwalają zgłębić wiedzę nie tylko na temat obszaru branżowego. Zleceniodawca może też pozyskać cenne informacje o słabych i mocnych stronach swojej firmy.

Oczekiwania klientów to najistotniejszy punkt badań rynku leków

Proces decyzyjny nie może być oparty o suche przypuszczenia i pobieżne interpretacje, a dotyczy to zwłaszcza tych podmiotów, które działają na wielomiliardowym rynku, charakteryzującym się niezwykle silnym nasyceniem konkurencji. W tym przypadku informacja odgrywa szczególną rolę.

Żadne przedsiębiorstwo nie może istnieć bez odbiorców oferowanych produktów. Badania rynku farmaceutycznego dają odpowiedź na wiele kluczowych pytań, przy czym należy podkreślić, że proces ten nie skupia się wyłącznie na określaniu oczekiwań związanych z ofertą, ale także, a może przede wszystkim – z samą firmą.

W toku realizowanych czynności, firma przeprowadzająca badanie wpierw musi określić relacje, jakie panują na linii podmiot-klient. Oprawa graficzna opakowań, firmowa strona www, przekaz reklamowy, jakość realizacji procesu obsługi – wszystko to składa się na wizerunek firmy, a określenie słabych stron, występujących w tym obszarze, pozwala na określenie i wdrożenie dalszych działań.

Metody badań rynku farmaceutycznego

W kwestii badania samych produktów – proces ten nie dotyczy wyłącznie leków i suplementów diety, które klienci mogą nabyć bez recepty, ale także środków sprzedawanych z przepisu lekarza. Prowadzone działania powinny zatem przebiegać dwutorowo – wśród odbiorców oraz wśród lekarzy. Służy do tego cały szereg specjalistycznych technik, a do najpopularniejszych należą:

  • wywiady Focus Group Interview;
  • ankiety Paper and Pencil Interview;
  • wywiady Individual In-Depth Interview;
  • badania Computer Assisted Telephone Interview;
  • badania Computer Assisted Web Interview;
  • ankiety Computer Assisted Paper Interview;
  • badanie Mystery Shopping.

Podsumowanie

Techniki wywiadu są narzędziami, które w sposób precyzyjny pozwalają określić czynniki, które w najistotniejszy sposób wpływają na proces decyzyjny, podejmowany przez badaną grupę. Ankiety stanowią najdokładniejszą metodę badawczą, należy jednak podkreślić, że taka technika wymaga zaangażowania znacznych nakładów czasowych i finansowych. Optymalna technika zakłada łączenie poszczególnych narzędzi, korzystając przy tym z nowoczesnych środków komunikacji.