Tag: badania przekrojoweObserwacyjne badania przekrojowe

Obserwacyjne badania przekrojowe

Badania przekrojowe, w odróżnieniu od innych badań obserwacyjnych (kohortowych i kliniczno-kontrolnych), sprowadzają się do analizy występowania określonego zjawiska chorobowego (jego liczebności) wśród danej populacji w jednym, ściśle określonym punkcie czasowym - stanowią swoiste „zdjęcie” stanu zdrowia badanej populacji, wykonane w chwili badania.

Zastosowanie badań przekrojowych

Badania przekrojowe:

  • umożliwiają ocenę stanu zdrowia społeczeństwa (np. odsetek osób o danej dolegliwości),
  • pozwalają na porównywanie współczynników określających zapadalność na daną chorobę w dwóch odrębnych grupach: eksponowanej oraz nieeksponowanej na narażenie chorobowe,
  • wspomagają wypracowanie oceny w zakresie zapotrzebowania na opiekę medyczną wśród członków badanej populacji,
  • ułatwiają pomiar rozpowszechnienia się rozpatrywanych zjawisk chorobowych.

Metodologia badań przekrojowych

Badania przekrojowe przeprowadza się zazwyczaj za pomocą ankiet lub wywiadów z respondentem/jego rodziną. Uzyskana tą drogą wiedza bywa poszerzana ponadto dzięki przeglądowi historii choroby czy wyników przeprowadzonych w związku z nią badań medycznych.

Zakładane korzyści

Badania przekrojowe uważa się za najdogodniejszy z podstawowych kroków, mających na celu poznanie przyczyny zachorowalności w danej populacji - z tego powodu znajdują szerokie zastosowanie w analizach z obszaru szeroko pojętego zdrowia publicznego. Do istotnych zalet tych badań zaliczają się:

  • równoległy pomiar kilku potencjalnych czynników przyczynowych,
  • jednoczesna ocena narażenia na czynnik ryzyka oraz stanu chorobowego,
  • prosty schemat pomiaru i oszczędne metody badawcze,
  • stosunkowo krótki czas oczekiwania na wyniki końcowe obserwacji,
  • reprezentatywność dla populacji generalnej,
  • możliwość generowania hipotez badawczych.

Dlaczego warto zlecić nam realizację badań przekrojowych?

Jako do świadczony uczestnik rynku badań medycznych zapewniamy Państwu profesjonalną realizację wnikliwych analiz w ramach badań przekrojowych. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy.


Badania przekrojowe w medycynie

Badania przekrojowe w medycynie

Badania przekrojowe, określane również mianem badania częstości choroby lub jej rozpowszechniania, to badania naukowe, których celem jest analiza badanego zjawiska w wyznaczonym przedziale czasowym.

W tym samym czasie badane jest narażenie na czynnik ryzyka oraz stan chorobowy, który występuje w określonej populacji. Efektem podejmowanych działań jest określenie częstości występowania konkretnej choroby oraz jej głównych cech.

Rzetelność w badaniach przekrojowych

Badania przekrojowe polegają przede wszystkim na zbieraniu informacji za pomocą wywiadów prowadzonych z osobą chorą oraz jej rodziną. Dopełnienie podejmowanych działań stanowi analiza historii choroby oraz uzyskanych do tej pory wyników.

Przedmiotowe badania prowadzone są w określonej grupie respondentów we wskazanym przedziale wiekowym, często z podziałem na płeć. Głównym tematem przedsięwzięcia jest analiza konkretnego problemu zdrowotnego oraz określenie występowania danej choroby w badanej grupie (np. odsetek osób otyłych, alergików, astmatyków).

Podczas badań przekrojowych uwzględniane są również szczegółowe informacje dotyczące badanych osób, np. aktywność fizyczną, wykonywany zawód, występowanie choroby u przodków itp. Przykładem może być ilość osób palących i niepalących, chorujących na raka płuc.

Warto podkreślić, że są to badania nieinwazyjne, całkowicie bezpieczne dla pacjentów – nie ma żadnej ingerencji medycznej.

Możliwości wykorzystania

Zasadniczą cechą badań przekrojowych jest określenie częstotliwości występowania chorób w określonej populacji. Działania te można realizować w stosunku do każdego problemu zdrowotnego, najczęściej metoda ta znajduje jednak zastosowanie w przypadku badania chorób przewlekłych i epidemiologicznych, bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu.

Uzyskane wyniki w znaczny sposób wpływają na profilaktykę zdrowotną, czyli kampanie społeczne obejmujące bezpłatne badania profilaktyczne, adresowane dla określonej grupy osób. Wykorzystanie badań nieinwazyjnych pozwala otrzymać czytelne i przejrzyste wyniki, stanowiące efekt szczegółowych analiz zjawisk samoistnych.

Badania przekrojowe - zakładane korzyści

Reasumując, badania przekrojowe okazują się niezastąpione podczas oceny na zapotrzebowanie społeczeństwa w zakresie opieki medycznej. Niepodważalną zaletą badań przekrojowych jest również niski koszt, możliwość generowania hipotez badawczych, a także stosunkowo krótki czas oczekiwania na wyniki badań. Badania przekrojowe opierają się przede wszystkim na próbach losowych, dlatego też znajdują szerokie zastosowanie w zdrowiu publicznym. Przedmiotowe badania nie stanowią oceny związku przyczynowo-skutkowego, obejmują wyłącznie odczynnik występowania danej choroby w określonej populacji.


Badania obserwacyjne jako alternatywa dla badań klinicznych

Badania obserwacyjne jako alternatywa dla badań klinicznych

Zanim do medycyny wprowadzono standardowe obecnie badania kliniczne, podstawę zbierania danych stanowiły badania obserwacyjne. Wykorzystuje się je obecnie także wtedy, kiedy z jakiś względów standardowe badania o charakterze interwencyjnym nie mogą być przeprowadzone, ponieważ są nieetyczne, niezgodne z prawem lub po prostu byłyby niewspółmiernie do efektu kosztowne.

Rodzaje badań obserwacyjnych

Badania obserwacyjne dzielimy na retrospektywne i prospektywne. Badania retrospektywne zwykle oparte są o istniejącą dokumentacje medyczną czy też wywiad i dotyczą zdarzeń minionych. Badacz analizuje dostępne w danym momencie dane. Badania prospektywne dotyczą prognozowanych zdarzeń. Badania tego typu prowadzi się na przykład wówczas, gdy nieetyczne byłoby narażanie wyodrębnionej grupy kohortowej na czynnik, np. dym papierosowy. W badaniu prospektywnym badacz ogranicza się do obserwacji bez uprzedniej ingerencji (na przykład podawania leku).

Rola badań epidemiologicznych

Badania obserwacyjne należą do najczęściej stosowanych badań epidemiologicznych. Badania epidemiologiczne maja na celu przede wszystkim ograniczenie występowania chorób. Ważną częścią badań epidemiologicznych są działania eksperymentalne. W tym celu formuje się i poddaje badaniom dwie grupy: kontrolną oraz kliniczną.

Innym podziałem jaki możemy zastosować do badań epidemiologicznych jest planowany czas ich trwania. Wyróżniamy tu badania przekrojowe, które maja określić stan zdrowia populacji w określonym czasie oraz długofalowe, które uwzględniają pomiary systematyczne i pozwalają monitorować zmiany stanu zdrowia danej populacji.

Wykorzystanie badań epidemiologicznych w badaniach rynku medycznego

Badania epidemiologiczne oraz badania obserwacyjne to jedne z najważniejszych dziedzin, w których firmy farmaceutyczne oraz inne podmioty wykorzystujące część wyników badan także do celów marketingowych potrzebują wsparcia profesjonalnych agencji badawczych. Badania są organizowane przez instytucje medyczne zarówno przed wprowadzeniem leku na rynek jak i już w chwili, kiedy znajduje się on w obrocie.

Profesjonalna agencja badawcza konstruuje odpowiednie narzędzia (na przykład formularz eCRF) oraz organizuje i zapewnia przeszkolenie dla lekarzy realizujących badanie, a także wsparcie techniczne do obsługi całego projektu w zakresie IT. Dokonuje także wyboru odpowiednich dla danego projektu metod badawczych, co znacznie ułatwia prowadzenie badań obserwacyjnych. Obecnie kompleksowe badania zlecają zarówno ogromne koncerny jak i niewielkie firmy medyczne i farmaceutyczne.