Tag: badania nieinterwencyjne

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy?

Nasza firma zajmuje się profesjonalną realizacją badań obserwacyjnych już od 16 lat, dlatego mogą być Państwo pewni, że zdołamy podołać nawet najbardziej ambitnym projektom. W trakcie swojej dotychczasowej działalności mieliśmy już okazję prowadzić różnego rodzaju badania nieinterwencyjne – zarówno o charakterze prospektywnym, jak i retrospektywnym.

Badania obserwacyjne oraz medical market research

W naszym zespole pracują doświadczeni eksperci z branży pharmaceutical market research - mają oni na swoim koncie nie tylko udział projektach badań obserwacyjnych, ale i marketingowych. Zatrudniamy także specjalistów z zakresu statystyki medycznej oraz informatyków zajmujących się projektowaniem rejestrów medycznych i innych dedykowanych branży farmaceutycznej aplikacji IT.

Biznes i nauka – razem dla farmacji

Prowadzone przez nas badania obserwacyjne oraz marketingowe stanowią nieocenione wsparcie dla podmiotów farmaceutycznych, które dzięki uzyskanym wnioskom mogą usprawnić swoje produkty i usługi oraz przekaz reklamowy, czyniąc je zgodnymi z oczekiwaniami i potrzebami klientów z obranych grup docelowych. Jednoczesne jednak posiadamy także doświadczenie biznesowe oraz akademickie, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykorzystywać w praktyce rozwiązania badawcze w celu generowania korzyści biznesowych.

Zaufaj profesjonalistom!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług badawczych dla farmacji oraz ośrodków medycznych. Zapewniamy, że dzięki naszej pomocy zdołają Państwo znacząco zwiększyć skuteczność prowadzonych kampanii promocyjnych, a tym samym - zwiększyć osiągane zyski sprzedażowe.

Zobacz więcej - O nas


Obserwacyjne badania kohortowe

Obserwacyjne badania kohortowe

Badania kohortowe to rodzaj prospektywnych badań obserwacyjnych, których realizacja jest uzasadniona zwłaszcza wówczas, gdy z powodów etycznych niemożliwe byłoby wykonanie pomiarów o charakterze klinicznym.

Zastosowanie badań kohortowych

Są one prowadzone długofalowo w celu weryfikacji wystąpienia określonych zjawisk medycznych, takich jak:

 • choroby i zdarzenia medyczne z nimi związane;
 • pozytywne i niepożądane skutki działania leków i innych produktów leczniczych;
 • stan zdrowia mieszkańców zamieszkujących na określonym obszarze.

W ramach obserwacyjnych badań kohortowych możliwa jest także analiza przyczynowo-skutkowa ekspozycji na różnorodne czynniki ryzyka (np. palenie papierosów, zażywanie narkotyków, określony typ diety etc.). Wyniki badań pozwalają określić ryzyko względne, umożliwiając np. porównanie ryzyka zachorowania na choroby układu krwionośnego u osób będących na diecie wysokotłuszczowej oraz wegetariańskiej.

W zależności od celu badań prognozujemy ryzyko w oparciu m.in. o następujące dane:

 1. Liczba zachorowań;
 2. Częstotliwość zgonów;
 3. Jednoczesna zapadalność na inne choroby;
 4. Wyniki cyklicznych pomiarów laboratoryjnych (np. badań krwi, moczu, kału, RTG, USG etc.);
 5. Różnego rodzaju zmienne społeczno-demograficzne (np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania);
 6. Predyspozycje do zachorowań.

Metodologia badań kohortowych

Badania kohortowe mają charakter nieinterwencyjny, co oznacza, że należy unikać wszelkich działań, mogących potencjalnie wywołać określony efekt u członków obserwowanej kohorty. Powinno ograniczyć się jedynie do cyklicznej obserwacji oraz gromadzenia uzyskanych w jej ramach danych.

Przed rozpoczęciem realizacji badania szczegółowo definiujemy:

 • cechy członków kohorty - zgodnie z założonymi wcześniej celami badawczymi;
 • czas prowadzenia obserwacji;
 • czynniki ekspozycji;
 • procedury weryfikacji wyników zdarzeń końcowych;
 • zakładaną reprezentatywność.

Weryfikujemy ponadto, czy dane zdarzenie medyczne (np. zachorowanie na chorobę) nie wystąpiło już w trakcie rekrutacji lub na etapie przed jej rozpoczęciem. Osoby takie wyłączamy z obserwacji.

Rodzaje badań kohortowych

Nasza firma zajmuje się realizacją badań kohortowych o charakterze kontrolowanym oraz niekontrolowanym. W przypadku pomiarów niekontrolowanych, każda osoba należąca do kohorty głównej podlega ekspozycji na ten sam czynnik ryzyka lub produkt medyczny. Badania obserwacyjne kontrolowane zakładają natomiast podział kohorty na co najmniej dwie grupy, które podlegają oddziaływaniu na odmienne czynniki. Prowadzimy badania zarówno na kohortach zamkniętych, jak i otwartych (dynamicznych).

Zakładane korzyści

Badania kohortowe umożliwiają właściwe planowanie polityki zdrowotnej w oparciu o uzyskane wyniki. Pozwalają także w wiarygodny sposób zweryfikować skuteczność produktów medycznych oraz wywoływanych przez nie niepożądanych skutków. Tego typu badania obserwacyjne – w odróżnieniu od badań klinicznych – nie budzą jakichkolwiek wątpliwości etycznych.

Dlaczego warto zlecić nam realizację badań kohortowych

Nasza firma działa na rynku badań medycznych już 16 lat, dlatego jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu realizację projektów obserwacji kohortowej z zachowaniem wszelkich standardów metodologicznych. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy.


Badania kohortowe - na czym polegają?

Badania kohortowe - na czym polegają?

Badacze mają do wyboru szereg metod analizy otoczenia, biorąc pod uwagę różne kwestie. Zalicza się do nich między innymi badania kohortowe. Co należy rozumieć to pojęcie?

Pojęcie badań kohortowych

Badania określane mianem kohortowych to badania obserwacyjne, w których ocenie poddaje się fakt wystąpienia określonego punktu końcowego w grupach osób narażonych lub nie, na dany czynnik lub interwencję, u których ten punkt końcowy z początkiem obserwacji w ogóle nie występował. Badania kohortowe są typem badań analitycznych.

Kohorta jako obiekt badania

Podmiotem badania jest grupa osób, nazywana kohortą. To termin doskonale znany statystykom i naukowcom, m.in. z zakresu demografii czy medycyny. Oznacza on zbiór obiektów. W przypadku badań opisowych są to ludzie, wyodrębnieni z większej populacji, np. mieszkańców danego regionu czy kraju. Wybór osób wchodzących w skład kohorty dokonywany jest z uwagi na zachodzące jednocześnie dla całego zbioru wydarzenie czy proces. Kohorta jest formowana w celu przeprowadzenia dokładnej analizy badawczej.

Rodzaje kohort

Zdecydowanie najczęściej stosowaną kohortą przy badaniach opisowych jest kohorta wyodrębniona pod względem demograficznym. Brane są przy tym pod uwagę takie kwestie jak:

 • data urodzenia,
 • data rozpoczęcia edukacji szkolnej,
 • data rozpoczęcia studiów wyższych itp.

Kohorty demograficzne są stosowane w badaniach porównawczych między przedstawicielami różnych pokoleń.

Do innych kohort uwzględnianych w badaniach kohortowych zalicza się między innymi kohorty historyczne.

Typy badań kohortowych

Badania kohortowe można podzielić na dwie podgrupy:

Badania prospektywne polegają na ustanawianiu np. w branży medycznej, grupy badawczej przed wystąpieniem oznak choroby. Następnie kohorta podlega obserwacji. Z kolei badania kohortowe retrospektywne polegają na wykorzystaniu danych zbieranych wcześniej, niejednokrotnie całymi latami. Z uwagi na fakt, że badania kohortowe są typem badań obserwacyjnych, nie występuje w ich przypadku ingerencja badacza.

Przykład badania kohortowego

Aby lepiej zrozumieć istotę badań kohortowych, warto przeanalizować ich przykład. Badanie może dotyczyć wpływu np. czynnika szkodliwego, jakim jest dym papierosowy. Obserwacja będzie obejmowała wówczas kohortę, w której jedna grupa była na taki czynnik narażony, a druga nie. Następnie bada się obie grupy, biorąc pod uwagę występowanie oznak lub objawów choroby, która zdaniem badacza związana jest z występowaniem czynnika szkodliwego